Regulamin

§1
WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.fit-dieta.com  (zwany dalej „Sprzedawca” lub ”Sprzedawca” )jest firma Fit-Dieta Estera Kostuch z siedzibą w miejscowości Kiełpino 83-307, ul. Kartuska 15a

NIP 5891902272, REGON 221770698, telefon: +48 794331661, poczta elektroniczna: catering@backup.test

Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2
Definicje

⦁ Sprzedawca – firma Fit-Dieta Estera Kostuch z siedzibą w miejscowości Kiełpino 83-307, ul. Kartuska 15a

NIP 5891902272, REGON 221770698, telefon: +48 794331661, poczta elektroniczna: catering@fit-dieta.com

Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

⦁ Produkt, Dieta – Zestaw od 2 do 6 posiłków o łącznej kaloryczności  dietetyczny o łącznej kaloryczności od 800 do 3500 kcal dostarczany do klientowi codziennie lub co drugi dzień (w zależności od zamówienia)

⦁ Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

⦁ Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fit-dieta.com

⦁ Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

⦁ Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

⦁ Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

⦁ Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie.

⦁ Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.

⦁ Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

⦁ Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

⦁ Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.

⦁ Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3
Postanowienia ogólne

⦁ Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

⦁ Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

⦁ Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

-Imię i nazwisko: Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach

-Adres e-mail: Korespondencja e-mail, kontakt z klientem,

rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu

-Numer telefonu: Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu

-Adres dostawy : Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

⦁ Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu internetowego

⦁ Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§4
Zamówienie Produktu

⦁ Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu

⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu

⦁ Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:

a. za  pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę (zakładka ZAMÓW)

⦁ W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu

⦁ Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

⦁ Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.

⦁ Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

⦁Każdy posiłek jest osobno pakowany w plastikowe opakowania, w atmosferze ochronnej, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania oraz datą przydatności do spożycia. Posiłki po dostarczeniu, do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce.

⦁W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Catering nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.

⦁Klient  zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości, w celu wykluczenia produktów na które mógłby być uczulony.

§5
Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu

⦁ Zamówienia w cateringu są przyjmowane z 2dniowym wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia.

⦁ Zamówienie potwierdzone jest w momencie odesłania do klienta potwierdzenia zamówienia oraz:

a. Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta catering@backup.test Potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt)

b. Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych

c. Wybrania metody płatności gotówką w dniu pierwszej dostawy.

Jeśli Klient wybierze metodę płatności ONLINE i z jakiejś przyczyny nie wykona płatności, a otrzyma potwierdzenie zamówienia- płatność należy uiścić GOTÓWKĄ w dniu pierwszej dostawy. Niewykonanie płatności online nie zwalnia Klienta z wywiązania się z opłacenia należności za catering.

⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

b. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

c. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;

d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

⦁ Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.

⦁ W przypadku realizacji zamówień poza strefę dowozu w konkretnym mieście może być doliczona opłata dodatkowa, która jest określona indywidualnie w każdym przypadku.

⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

⦁ Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, na swoim profilu w panelu klienta lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym 2 dniowym. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.

⦁ Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

⦁ Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 13 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

⦁ W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach umożliwiających zawieszenie dostawy, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

⦁ W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach  np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.

⦁ W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.

⦁ W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy ( 2 dni robocze )

⦁ W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona po 2 dniach roboczych.

§6
Metody płatności

⦁ Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Alior Bank o numerze: 84 2490 0005 0000 4500 9294 3587

b. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu płatności online.

c. płatność gotówką

⦁ Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, może ono zostać anulowane. Jeśli Klient wybrał płatność online, ale przelewu nie wykonał, należy opłatę uiścić gotówką podczas dostawy posiłków.

⦁ Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

§7
Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§8
Postępowanie reklamacyjne

⦁ Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

⦁ Złożona reklamacja powinna zawierać:

a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).

b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji

⦁ W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§9
Odpowiedzialność Sprzedawcy

⦁ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§11
Dostawa

⦁ Dostawa diety odbywa się codziennie od niedzieli do czwartku (posiłki na  dni od poniedziałku do  soboty) w godzinach od 18.00- 8.00 rano dnia kolejnego. W miejscowości Kartuzy do miejsc pracy możliwy jest dowóz w godzinach porannych 7.00-10.00 – te dostawy ustalane są indywidualnie.

⦁ Nie ma możliwości zmiany godzin dowozu w danym terenie dostawy na inne niż wskazane Klientowi.

⦁ Fit Dieta Catering zastrzega sobie możliwość przedłużenia godzin dostawy anieżeli wskazane, ze względu na czynniki niezależne od Cateringu, np. niekorzystne warunki atmosferyczne. Klientowi ze względu na późniejszy czas dostawy nie przysługują żadne roszczenia, gdyż nie będzie to rażąca zmiana godzin.

⦁ Brak odbioru diety, bądź niemożność dostarczenia diety przez Dostawcę pod wskazany adres, w przypadku braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków za dietę

⦁W przypadku braku możliwości dostarczenia posiłków ze względu na trudne warunki atmosferyczne lub z powodu nieprzejezdnych dróg, posiłki nie będą dostarczane. W takiej sytuacji nie przysługuje reklamacja oraz nie przysługuje zwrot pieniędzy.

§12
Zmiana i anulowanie zamówienia

⦁ Zmiana bądź zawieszenie danej diety następuje drogą elektroniczną, telefonciznie lub przez profil na panelu Klienta, na 2 dni robocze przed planowaną dostawą do godziny 17.00, tj. zgłąszając zmianę, zawieszenie lub anulację diety w poniedziałek do godziny 17.00, zawieszona będzie dostawa posiłków  w środę wieczorem (posiłki na czwartek). W momencie zawieszenia diety, należy również wskazać termin wznowienia dostaw.

⦁ Zawieszone dni diety przesunięte zostają na koniec trwania pakietu. Wstrzymane dni nie przepadają.

§12
Prawa Konsumenta

⦁ Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

⦁ Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

⦁ Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

⦁ Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

⦁ Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

⦁ może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

§11
Dane Osobowe

⦁ Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.

⦁ Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.

⦁ Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

⦁ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

⦁ Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu

§12
Prawa Autorskie

⦁ Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

⦁ Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

⦁ Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13
Postanowienia Końcowe

⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronsie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

⦁ W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

⦁ Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Informacje umieszczone na stronie sklepu, na portalach społecznościowych typu facebook.pl, instagram nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego” lub „ogłoszenia, reklamy, promocje, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie sklepu czy portalach społecznościowych stanowią zaproszenie do zawarcia umowy